معرفی بخش پایان‌نامه‌ها و رسالات

اهم وظایف این بخش به شرح ذیل می‌باشد:

۱- مشاوره و راهنمايی دانشجويان در خصوص نحوه انتخاب پايان نامه، مراحل بررسی و تصويب، نحوه تکميل فرم ها و ...
۲- بررسی اوليه پروپوزال ها و آماده نمودن آن ها جهت طرح در شورای پژوهشی
۳- بررسی از لحاظ تکراری نبودن موضوع انتخابی پايان نامه ها
۴- بررسی سهميه راهنمايی اساتيد و اعضای هيئت علمی و اعلام آن ها
۵- مطرح نمودن پروپزال ها در شورا
۶- جمع بندی و ارائه نظرات شورا به گروه های آموزشی ذيربط و ثبت در دفاتر مربوطه
۷- ارسال پروپوزال ها جهت داوری
۸- جمع بندی و ارائه نظرات داور به گروه های آموزشی ذيربط و ثبت در دفاتر مربوطه
۹- آماده نمودن سوابق و درخواست های مربوط به پايان نامه جهت طرح در شورا
۱۰- ثبت پروپوزال های مصوب در دفاتر مربوطه جهت تکميل شناسنامه پايان نامه ها
۱۱- بررسی نگارشی (روند ، ضمائم) و محتوايی (مطابقت با پروپوزال مصوب) پايان نامه ها
۱۲- هماهنگی برگزاری جلسات دفاعيه دانشجويان
۱۳- جمع بندی نمرات دفاعيه دانشجويان و تاييد نهايی پايان نامه های صحافی شده
۱۴- بررسی گزارش پيشرفت کار و تاييد نهايی آن ها
۱۵- تهيه و تنظيم اطلاعات و آمار مربوط به امور پژوهشی

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.