نمایش تمام اخبار

۰۳ خرداد

جواد حاجی ابراهیمی        عدم تصویب پروپوزال

عاطفه رمضانی              تصویب گزارش مرحله اول

۰۳ خرداد

محمد بهرامیان      تصویب گزارش مرحله اول

حسینعلی رحیمی               عدم تصویب گزارش مرحله دوم

۰۱ فروردین

امیرحیدری    عدم تصویب پروپوزال

موید زبرجدی    عدم تصویب موضوع

۱۲ اسفند

4شنبه   19/12/94  ساعت 11

۱۲ اسفند

مریم اکبری                عدم تصویب پروپوزال

۱۱ بهمن

محمد مهدی پوربدخشان             عدم تصویب پروپوزال

شادنوش پاشایی                    تصویب مرحله دوم

سحر فرغزده                      عدم تصویب مرحله دوم

۱۱ بهمن

نمرات درس سازه‌های فلزی مقطع کارشناسی دکتر جواهری را در ادامه مشاهده نمایید:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.