نمایش تمام اخبار

05 می

جواد حاجی ابراهیمی        عدم تصویب پروپوزال

عاطفه رمضانی              تصویب گزارش مرحله اول

05 می

محمد بهرامیان      تصویب گزارش مرحله اول

حسینعلی رحیمی               عدم تصویب گزارش مرحله دوم

04 آوریل

امیرحیدری    عدم تصویب پروپوزال

موید زبرجدی    عدم تصویب موضوع

02 فوریه

4شنبه   19/12/94  ساعت 11

02 فوریه

مریم اکبری                عدم تصویب پروپوزال

02 فوریه

محمد مهدی پوربدخشان             عدم تصویب پروپوزال

شادنوش پاشایی                    تصویب مرحله دوم

سحر فرغزده                      عدم تصویب مرحله دوم

02 فوریه

نمرات درس سازه‌های فلزی مقطع کارشناسی دکتر جواهری را در ادامه مشاهده نمایید:

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.