طی حکمی دکتر محمدرضا جواهری تفتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت به عنوان: " عضو کمیته تخصصی توسعه شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی کشور منصوب شد .

طی حکمی دکتر محمدرضا جواهری تفتی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت به عنوان: " عضو کمیته تخصصی توسعه شبکه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی کشور منصوب شد .

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 
دسته بندی: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.