رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

 

لیست رشته های مقطع دکتری تخصصی واحد تفت

 

دکتری عمران- سازه-40471

دکتری عمران – مدیریت ساخت-40389

 

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته واحد تفت

 

مهندسی عمران - سازه - 40471

مهندسی عمران- زلزله-40383

مهندسی عمران – مدیریت ساخت -40389

حقوق خصوصی -20807

حقوق جزا و جرم شناسی -20805

حقوق عمومی -20808

تربیت بدنی-مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی-21442

تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی فعالیت بدنی و تندرستی-  21435

تربیت بدنی- رفتار حرکتی - رشد حرکتی-21456

تربیت بدنی - رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی -21457

مهندسی معماری- معماری -60220

مهندسی عمران – ژئودزی -40358

مهندسی برق – سیستم های قدرت -40055

مهندسی برق-برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی -40080
 

 

لیست رشته های مقطع کارشناسی پیوسته واحد تفت

 

مهندسی معماری-60202

مهندسی عمران-40401

مهندسی عمران - نقشه برداری-40376

مهندسی کامپیوتر-41054

مهندسی شهرسازی-60205

علوم و مهندسی آب - 50397

 

حقوق-20803

علوم ورزشی-21475

مترجمی زبان انگلیسی-20315

 

لیست رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته ی واحد تفت

 

حسابداری- 21301

تربیت دبیر تربیت بدنی -21413

مهندسی فناوری عمران- نقشه برداری - 41435

 مهندسی فناوری مکانیک خودرو - 41430

مهندسی اجرایی عمران - 70402

معماری-60206

مهندسی نرم افزارکامپیوتر-41061

 

لیست رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته ی  واحد تفت

 

 آموزش زبان انگلیسی-20307

حسابداری-21380

علوم ورزشی -21480

تربیت معلم آموزش ریاضی-30116

کاردان فنی کارهای عمومی ساختمان -40423

کاردان فنی برق- 40555

نرم افزار کامپیوتر-41052

معماری-60206

 

لیست رشته های مقطع کاردانی پیوسته  واحد تفت

 

کاردانی پیوسته تربیت بدنی- 21408

کاردانی پیوسته حسابداری-21380(سما)

کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر-241052(سما)

 

عکس اسلایدشو: 
بخش مرتبط: 

© تمامی حقوق برای این سایت محفوظ است.